+421 910 633 377
general Terms and conditions

PODMIENKY POUŽÍVANIA REZERVAČNÉHO SYSTÉMU NA

https://rezervacia.sportwell.sk/

(ďalej len „Podmienky RS“)

[1] Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom rezervačného portálu umiestnen ého na https://rezervacia.sportwell.sk/ (ďalej len „Rezervačný systém“) je spoločnosť A.M.S.C. s.r.o. so sídlom Černyševského 30, 851 01 Bratislava, IČO: 52 124 118, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Od diel Sro, Vložka 133697/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Správu a IT podporu Rezervačného systému zabezpečuje spoločnosť INSPIRE CZ s.r.o., so sídlom: Bohunick25; 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26274728, vedená Krajským súdom v Brne, oddiel C,, vložka 41301 (ďalej len „Správca“), ktorá je zároveň poskytovateľom programu CLUBSPIRE, prostredníctvom ktorého je prevádzkovaný Rezervačný systém.

1.3 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom fi tness centra SportWell, na adrese: Černyševského 30, 8510 01 Bratislava (ďalej len „Fitness centrum SportWell“), ktorého hla vnou náplňou činnosti je poskytovanie služieb osobného trénerstva, fyzioterapie a masérskych služieb fyzickým osobám.

1.4 Klient je fyzická osoba využívajúca Rezervačný systém na rezerváciu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, a to pre svoju potrebu.

1.5 Rezervačný systém (dostupný na stránke https://rezervacia.sportwell.sk/) umožňuje Klientom v reálnom čase vyhľadávať voľné termíny a realizovať rezervácie na vybrané služby poskytované Prevádzkovateľo m vo Fitness centre SportWell. Rezervačný systém je dostupný z viacerých zariadení a platforiem (počítač, tablet, mobilný telefón).

[2] Rezervácie a čerpanie služieb

2.1 Klient je oprávnený zaregistrovať sa do Rezervačného systému po dohode s Prevádzkovateľom o sprístup není Rezervačného systému Klientovi.

2.2 Klient je povinný pri registrácii do Rezervačného systému poskytnúť nasledovné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu (pričom Klient je, pre úspešný priebeh registrácie, povinný uviesť e-mailovú adresu, na ktorej sa vopred dohodol s Prevádzkovateľom), telefónne číslo a zvoliť si prihlasovacie meno a heslo. Odkliknutím súhlasu s podmienkami fungovania rezervačného systému, obsiahnut& #253;mi cez hypertextový odkaz v registračnom formulári, Klient vyjadruje bezvýhradnú akceptáciu záväzkov a povinností vyplývajúcich mu z Podmienok RS a Podmienky RS sa pre Klienta st& #225;vajú záväznými.

2.3 Pri registrácii do Rezervačného systému bude Klientovi zaslaný verifikačný e-mail. Kliknu tím na link uvedený v e-mailovej správe Klient potvrdí registráciu a bezvýhradnú akceptáciu Podmienok RS.

2.4 Údaje Klienta uvedené v bode 2.2 sú potrebn é pre poskytovanie služby on-line rezervácie služieb Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich spracúva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) spočívajúceho v zefektívnení procesu objednávok a rezerváciAí služieb Fitness centra SportWel l.

2.5 Pre identifikáciu Klienta pri prihlasovaní sa do Rezervačného systému slúži Klientom zvolené prihlasovacie meno a heslo.

2.6 Klient (zaregistrovaný v Rezervačnom systéme) je oprávnený uskutočniť rezervácie na vybrané slu žby poskytované Prevádzkovateľom, ktorých rezerváciu sprístupnil Prevádzkovateľ v Rezervačno m systéme. Po tom ako si Klient vyberie v Rezervačnom systéme typ s lužby, voľný dátum a čas poskytnutia služby a potvrdí rezerváciu kliknutím na tlačidlo „Objednať“, je rezervácia považovaná pre K lienta za záväznú. Záväzné objednanie (rezervovanie) služby potvrdzuje ikona umiestnená v časti „prehľad mojich rezervácií“ pri rezervovanej službe.

2.7 Služby určené viacerým osobám (napr. tréning pre 2 alebo 3 osoby) rezervuje iba jeden Klient, pričom cenu takejto služby uhradí v plnom rozsahu Klient, ktorý rezerváciu vykonal, a to aj v prípade, že sa poskytnutia služby nezúčastnia osoby v rezervovanom počte.

2.8 V prípade, že si Klient pri rezervácii služby nastavil aj službu notifikácie o rezer vácii služby, Klient obdrží vo zvolenom čase informatívny e-mail s pripomienkou rezervácie termínu vybranej služby.

2.9 Cenu za rezervovanú službu Klient uhradí Prevádzkovateľovi po poskytnut&# 237; služby priamo v prevádzke Prevádzkovateľa (Fitness centrum SportWell) alebo mu bude cena v príslušnej výške odpočítaná z predplaten& #233;ho kreditu.

[3] Zrušenie rezervácie

3.1 Zrušenie rezerv&# 225;cie služby vykonanej prostredníctvom Rezervačného systému môže Klient uskutočniť prostredníctvom Rezervačného systému, a to kliknutím na tlačidlo „Storno rezervácie“ ( tlačidlo je sprístupnené v časti „prehľad mojich rezervácií“ po rozkliknutí ikony a tlačidla „detail rezervácie“) a následného potvrdenia vôle zrušiť rezerváciu odkliknutím tlačidla „Áno“ ako odpovede na verifikačnú otázku. Zrušenie rezervácie potvrdzuje ikona umiestnená v časti „prehľad mojich rezervácií“ pri zrušenej rezervácii. Platným zrušením rezervácie, postupom podľa bodu 3.1, zanika povinnosť Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi predmetnú službu.

3.2 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade nezúčastnenia sa služby, ktorej rezervácia nebola riadne zrušená alebo v prípade zrušenia rezervácie menej ako 12 hodín pred rezervovaným termínom, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške ceny príslušnej rezervovanej služby, ako aj nárok na náhradu škody vo výške prevyšujúcej uhradenú zmluvnú pokutu.

3.3 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu služby aj v nasledovných prípadoch:

  • v prípade evidovania neuhradených splatných záväzkov Klienta voči Prevádzkovateľovi;
  • v prípade opakovaného neodôvodneného zrušenia rezervácie služby Klientom menej ako 12 hodín pred rezervovaným termínom služby alebo v prípade opakovaného nezúčastnenia sa služby, ktorej rezervácia nebola riadne zrušená;
  • v prípade nemožnosti alebo obmedzenej možnosti užívania priestorov Fitness centra SportWell na účely poskytnutia rezervovanej služby, a to aj z technických alebo stavebno-technických príčin, ako aj z dôvodov prerušenia dodávok energií;
  • v prípade nemožnosti zabezpečiť poskytnutie rezervovanej služby z organizačných alebo prevádzkových dôvodov na strane Prevádzkovateľa alebo z dôvodu práce-neschopnosti personálu Prevádzkovateľa alebo z dôvodu nastatia udalosti, ktorú Prevádzkovateľ nemohol ovplyvniť, odvrátiť, ani vopred predvídať (vis maior). Túto skutočnosť Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi Klientovi na e-mail alebo telefonicky na kontakt uvedený Klientom v registračnom formulári, pričom za takto zrušené rezervácie nevzniká Klientovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či odškodnenie.

3.4 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený blokovať možnosť uskutočniť rezerváciu alebo zrušiť prístup do Rezervačného systému Klientovi aj v nasledovných prípadoch:

  • v prípade evidovania neuhradených splatných záväzkov Klienta voči Prevádzkovateľovi;
  • v prípade opakovaného neodôvodneného zrušenia rezervácie služby Klientom menej ako 12 hodín pred rezervovaným termínom služby alebo v prípade opakovaného nezúčastnenia sa služby, ktorej rezervácia nebola riadne zrušená.

[4] Záverečné ustanovenia

4.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla Klienta inými osobami.

4.2 Práva a povinnosti vzniknuté na základe týchto podmienok alebo použitia Rezervačného systému sa riadia slovenským právnym poriadkom. Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Podmienkami RS sa primerane spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

4.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky RS (ich obsah a znenie). Nové znenie a obsah Podmienok RS nadobúda účinnosť a nahrádza znenie a obsah predchádzajúcich Podmienok RS uplynutím 15. (pätnásteho) dňa odo dňa uverejnenia nového znenia a obsahu uvedených Podmienok RS na stránke Rezervačného systému https://rezervacia.sportwell.sk/. Ak Klient nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu Podmienok RS, je povinný preukázateľne písomne oznámiť Prevádzkovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti nového znenia Podmienok RS; v takomto prípade platia pre Klienta Podmienky RS v ich predchádzajúcom (pôvodnom) znení a obsahu.

V prípade otázok ohľadne rezervácii nás neváhajte kontaktovať na +421 915 333 462 alebo info@sportwell.sk.