+421 910 633 377
Data Privacy

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Prevádzkovateľ: SportWell s. r. o.
so sídlom: Černyševského 30, 851 01 Bratislava
IČO: 52 124 118
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel:Sro, vložka č. 133697/B
Kontaktné údaje: +421 915 333 462, email: info@sportwell.sk

Úvodné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci alebo za účelom prevádzkovania fitness centra SportWell, na adrese: Černyševského 30, 8510 01 Bratislava.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421915333462, e-mailom na info@sportwell.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Na riadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej ustanoveniami zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • poskytovať služby našim klientom a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti;
 • plniť si zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Spôsob získavania osobných údajov

Ak ste náš klient, obchodný partner alebo zamestnanec, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby. Osobné údaje o našich klientoch, obchodných partneroch a zamestnancoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajo

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ podľa GDPR
Výkon podnikateľskej činnosti – primárne prevádzka fitness centra a s tým súvisiace poskytovanie služieb osobného trénera, služieb fyzioterapie, doplnkových služieb a výkon ostatných činností v rámci predmetu podnikania; Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR) – vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov (údaje o zdravotnom stave) a doplňujúcim údajom;
Vytvorenie a spracovávanie databázy klientov a poskytnutých služieb; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): prevádzka fitness centra (zahŕňajúca efektívnu obsluhu klientov, prehľadnú evidenciu plnení poskytnutých si navzájom klientom a spoločnosťou), zamedzenie podvodom; Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods . 1 písm. a) GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR) – vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov (najmä údaje o zdravotnom stave);
Prevádzkovanie on-line rezervačného systému; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) fitness centra;
Prevádzkovanie databázy s on-line prístupom klien ta k vlastnému kontu; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ) & #8211; vo vzťahu k údajom potrebným pre efektívnu prevádzku rezervačného systému: zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) fitness centra;
Vydáva nie a využívanie vstupných kariet pre vstup do fitness centra; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, prevádzkov3;ho poriadku a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (evidencia využitia služieb a vykonania platieb);
Personálne a mzdové účely; Plnenie zákonn3;ch povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Zverejňovanie fotografií zamestnancov na webovej stránke prevád zkovateľa a sociálnych sietiach; Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 od s. 1 písm. a) GDPR );
Účtovné a daňové účely; Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Vybav ovanie sťažností a reklamácií poskytnutých služieb; Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), v spojení s pln ením zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda); Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov;
Ochrana majetku prostredníctvom kamerového systému; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa;
Marketingová komunikácia; Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) – vo vzťahu k potenciálnym zákazníkom; Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – vo vzťahu ku klientom, ktorých kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty už prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom svojich služieb: informovanie klientov o produktoch a službách prostredníctvom newslettra, informovanie klientov o prevádzkových zmenách, budovanie vzťahov so zákazníkmi;
Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov (napr. prostredníctvom sociálnych sietí a web stránky prevádzkovateľa); Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
Štatistické účely Článok 89 GDPR;

Opr25;vnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely, sú:

 • prevádzka fitness centr a (zahŕňajúca efektívnu obsluhu klientov, prehľadnú evidenciu plnení poskytnutých si navzájom k lientom a spoločnosťou)
 • zamedzenie podvodom
 • zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) fitness centra
 • kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, prevádzkov ého poriadku a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (evidencia využitia služieb a vykonania platieb)
 • ochrana mPajetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestna ncov a iných osôb, kontro la vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa
 • informovanie klientov o produktoch a službách prostredníctvom newslettra, informovanie klientov o prevádzkových zmen& #225;ch, budovanie vzťahov so zákazníkmi;

Osobitná informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom so záznamom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom. V zmysle ust. čl. 13 GDPR týmto prevádzkovateľ poskytuje v súvislosti s kamerovým systémom nasledovné informácie:
Prevádzkovateľ: SportWell s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Černyševského 30, 851 01 Bratislava
Kontaktné údaje: telefón: +421 915 333 462, email: info@sportwell.sk
Účel spracúvania: Monitorovanie priestoru recepcie a priľahlých priestorov prevádzky fitness centra SportWel l za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.
Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) G DPR: ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa.
Príjemcov ia/kategória príjemcov: Súdy, polícia, advokáti, orgány činné v trestnom konaní.
Doba uchovávania záznamu: 168 hodín (7 dni) od momentu vyhotovenia záznamu.
Kamerový systém funguj e v nepretržitom režime .
Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťaž;nosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
 • Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ekonomických služieb, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítor, právnik), orgánom štátnej správy a orgánom verejnej moci (najmä v prípade plnenia zákonných povinností alebo za účelom odhaľovania páchania priestupkov a trestnej činnosti) a poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej prevádzky fitness centra, vrátane zamestnancov týchto osôb (spoločnosť INSPIRE CZ s.r.o., so sídlom: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26274728).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Nevyužívame cloudové služby a Vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými systémami sú uložené na úložných zariadeniach v priestoroch fitness centra SportWell, pričom v tejto súvislosti využívame služby IT podpory od spoločnosti INSPIRE CZ s.r.o., so sídlom: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26274728 (ktorá dáta zálohuje na serveri umiestnenom v Českej republike).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov, vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom, určuje naša spoločnosť prostredníctvom našich interných politík. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Naša spoločnosť nevyužíva získané osobné údaje na automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na info@sportwell.sk alebo osobne v prevádzke fitness centra SportWell. Prevádzkovateľ Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok, základného merania ich návštevnosti a prispôsobenia obsahu a nastavení stránky potrebám a preferenciám užívateľov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Naša webstránka www.sportwell.sk využíva nástroj na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. pod názvom Google Analytics, a to na účely optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovatňovania našich služieb, prispôsobovania webstránky Vašim záujmom a potrebám a zlepšovania jej štruktúry a obsahu.

Nástroj Google Analytics používa súbory cookies za účelom lepšej analýzy ako používatelia využívajú internetové stránky. Nástroj Google Analytics konfigurovaný na našej webstránke aktívne využíva funkciu anonymizácie adries IP, pričom zároveň údaj o IP adrese nie je spájaný so žiadnymi ďalšími údajmi, ktorými by Vás bolo možné identifikovať.

Takisto môžete predísť zberu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) zo strany spoločnosti Google tým, že si prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zablokovaním súborov cookies nedôjde k obmedzeniu funkcionality webstránky.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 10. apríla 2019.